Skip to main content

2016-10-27 -

 

Finansiell information

Fortsatt stark bemanningstillväxt för Lernia men lägre resultat för koncernen

Intäkterna har ökat för delårsperioden men minskat under tredje kvartalet jämfört med motsvarande perioder 2015. Rörelseresultatet har försämrats jämfört med 2015.

Intäkterna har ökat för delårsperioden men minskat under tredje kvartalet jämfört med motsvarande perioder 2015. Bemanningsverksamheten växer medan intäkterna har minskat inom utbildningsverksamheten under delårsperioden. Rörelseresultatet har försämrats jämfört med 2015. Försämringen är hänförlig till utbildningssegmentet och beror främst på försenade upphandlingar från den offentliga sektorn samt att antalet anvisade deltagare till de utbildningar som pågår är låga. Lernia befinner sig i en tillfällig resultatmässig svacka, främst orsakad av otydliga och komplexa marknadsförutsättningar på marknaden för offentligt upphandlad utbildning. De negativa effekterna av denna svacka fortsätter att påverka Lernias resultat. Vi arbetar aktivt med intäktsökande aktiviteter, kostnadskontroll och effektivisering för att säkerställa att vi når upp till ägarens krav på ekonomiska resultat kombinerat med hållbart företagande och framtida värdetillväxt.

– Som en av Sveriges större arbetsgivare har vi kunskapen om vilka kompetenser som efterfrågas - idag och imorgon. I det gynnsamma ekonomiska läge som vårt land befinner sig i kombinerat med många nyanlända ska Lernia fortsätta att vara vägen in i arbetslivet för människor och försörja arbetsgivare med kompetens, i än högre grad än idag, för att säkerställa att Sverige fortsatt står sig i den globala konkurrensen, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef för Lernia.

Läs delårsrapporten i sin helhet här

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650