Skip to main content

2016-07-18 -

 

Finansiell information

Fortsatt stark bemanningstillväxt för Lernia

Trots en god tillväxt inom bemanningsverksamheten så är det ett svagt första halvår resultatmässigt till följd av utmaningar inom utbildningsverksamheten.

Intäkterna för delårsperioden ökade med 7,7 procent och uppgick till 1 612 (1 497) mkr, en förbättring med 115 mkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna för andra kvartalet ökade med 3,9 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 858 (826) mkr, en förbättring med 32 mkr jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 14 (67) mkr, en minskning med 53 mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 17 (31) mkr, en minskning med 14 mkr jämfört med samma period föregående år. Resultatförsämringen är främst hänförlig till utbildningssegmentet på grund av allmän prispress, avvecklingskostnader för utbildningsavtal som har löpt ut, etableringskostnader för nya utbildningar samt försenade upphandlingar från den offentliga sektorn.

När vissa upphandlingar försenas minskar antalet nya elever rejält till följd av det intagningsstopp som uppstår då avtal löper ut utan att nya avtal finns på plats. Det här utbildningsglappet, i synnerhet till bristyrken, skapar ett kompetenssvinn som drabbar både privata och offentliga arbetsgivare vilka helt i onödan står utan den arbetskraft de så väl behöver och hindrar individer från att utvecklas och få ett arbete.

Lernias arbete för att nå en rimlig resultatnivå fortlöper med ett än större fokus på kostnader och ökad effektivisering av verksamheten med fortsatt god leveranskvalitet. I grunden föreligger det goda marknadsförutsättningar för merparten av Lernias verksamhetsområden, men då dessa påverkas negativt av upphandlingarnas förseningar, ibland otydliga kriterier samt en stor prispress generellt når vårt resultat inte en rimlig nivå.

– Idag har vi en hög efterfrågan av många tjänster, god konjunktur kombinerat med fortsatt hög arbetslöshet samt stora grupper av nyanlända. Det är nu vi måste agera – tillsammans kan vi få ännu fler människor i arbete! säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef.
Vid halvårsskiftet nådde Lernia "all time high" i antal anställda bemanningskonsulter. Med över 5 000 anställda konsulter och nästan 1 200 stationära medarbetare är Lernia en av Sveriges 50 största arbetsgivare – som med bred och djup kunskap om arbetsgivarnas kompetensbehov säkerställer dagens leveranser samt är med och formar morgondagens arbetsmarknad för individer, företag och organisationer. Utifrån arbetsmarknadens behov ser vi till att individers kunskaper tas till vara, förstärks och att rätt kompetens hamnar på rätt plats.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650