Skip to main content

2016-04-22 -

 

Finansiell information

Ökade intäkter för Lernia

Lernias intäkter för första kvartalet uppgick till 753 (671) mkr, en ökning med 82 mkr jämfört med samma period föregående år. Intäktsökningen är främst hänförlig till ökad omsättning i bemanningsverksamheten.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3 (36) mkr, en försämring med 39 mkr jämfört med samma period föregående år. Resultatförsämringen är främst hänförlig till utbildningssegmentet på grund av allmän prispress, avtal som löpt ut i slutet av 2015 och etableringskostnader för nya utbildningar. Rörelsemarginalen inom bemanningsverksamheten är lägre på grund av färre debiterbara dagar då påsken i år inföll i första kvartalet och förra året inföll den i andra kvartalet. Justerat för påsken så är såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen högre i år än första kvartalet 2015 för bemanningsverksamheten.

– Det pågår sedan en tid arbete för att förstärka lönsamheten med fortsatt god utbildningskvalitet. Glädjande är vi fortsatt marknadsledande i Sverige inom yrkesarbetande bemanningskonsulter med en marknadsandel på 15 procent, enligt Almegas senaste officiella statistik. Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att alla människor utifrån sina personliga erfarenheter, kunskaper, bakgrunder och unika egenskaper ska ha de bästa förutsättningarna att vara väl rustade på en marknad där kampen om människor med rätt kompetens hela tiden pågår, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650