Skip to main content

2015-10-23 -

 

Finansiell information

Ökade intäkter och stabil lönsamhet för Lernia

Intäkterna för delårsperioden uppgick till 2 234 (1 972) mkr, en förbättring med 262 mkr jämfört med samma period föregående år.

Intäkterna för tredje kvartalet har ökat med 19,3 procent och uppgick till 736 (617) mkr, en förbättring med 119 mkr jämfört med föregående år. Intäktsökningen är framför allt hänförlig till Segment Bemanning.

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 89 (84) mkr, en förbättring med 5 mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 21 (40) mkr. Minskningen är primärt hänförlig till en engångspost avseende försäljning av datorer och omstrukturering av IT som påverkade resultatet positivt under föregående år. Rensat för denna engångspost är tredje kvartalets resultat i nivå med föregående år.

– Sammanfattningsvis ser vi en stabil ekonomisk utveckling och goda operativa resultat, med förbättrad kvalitet och nära samarbete med kunder för att lösa komplexa kompetensbehov. Visst kvarstår vissa utmaningar, men samtidigt har vi stora möjligheter att i än större utsträckning stärka individers och företags kompetens, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och bidra till en effektivare integration! säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650