Skip to main content

2015-02-13 -

 

Finansiell information

Minskat resultat för Lernia 2014 – men stark avslutning på året

Lernias intäkter är i det närmaste oförändrade jämfört med föregående år; 2 657 (2 659) mkr. Koncernens rörelseresultat minskade med 74 mkr till 111 (185) mkr och rörelsemarginalen minskade till 4,2 (7,0) procent jämfört med rekordåret 2013.

Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 685 (756) mkr, en minskning med 71 mkr och rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 27 (16) mkr, en förbättring med 11 mkr. Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet förbättrades och uppgick till 4,0 (2,1) procent. De främsta anledningarna till den minskade rörelsemarginalen för koncernen 2014 är en sämre lönsamhet inom utbildning samt en mixförskjutning till bemanningstjänster.

Resultatet inom bemanning har sjunkit något, främst till följd av försämrat resultat inom omställningstjänster. Lönsamheten inom utbildning har minskat, framför allt på grund av lägre intäkter då avtal löpt ut, hårdare kundkrav samt kvalitetsutmaningar inom ett fåtal utbildningar. Under året har ett intensivt arbete genomförts för att parera minskade intäkter och åtgärda kvalitetsbrister, vilket fått god effekt i slutet av fjärde kvartalet, då lönsamheten förbättrats

– Under 2014 har vi implementerat en ny strategi för att ytterligare förstärka vår roll som kompetenspartner till fler av våra kunder och utbildningsdeltagare. Glädjande nog ser vi nu en förflyttning i enlighet med vår strategi och goda resultat i form av nya affärer, stärkt lönsamhet under fjärde kvartalet samt förbättrade resultat i kund- och medarbetarundersökningar, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef för Lernia.

Läs bokslutskommunikén i sin helhet här.

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24