Skip to main content

2015-04-28 -

 

Finansiell information

Stärkt lönsamhet för Lernia

Lernias intäkter för första kvartalet ökade med 3 procent och uppgick till 671 (652) mkr, en förbättring med 19 mkr jämfört med första kvartalet 2014.

Det är framför allt Lernias etablerade kundsegment som visar en fortsatt stark utveckling med ökad efterfrågan på bemanningstjänster. Rörelseresultatet ökade med 4 mkr till 36 (32) mkr och rörelsemarginalen steg till 5,4 (4,9) procent. Den främsta anledningen till den förbättrade rörelsemarginalen är en högre lönsamhet inom utbildning, främst till följd av ett högre inflöde av kursdeltagare. Rensat för återföring av omstruktureringsreserv föregående år har bemanningsaffären trots en allt hårdare prispress i de större affärerna bibehållit både resultat och marginal jämfört samma period föregående år.

– Vi fortsätter ansträngningarna för att samarbeta än närmare med våra kunder så att vi kan erbjuda attraktiva lösningar, säkerställa att vi har rätt kompetens till varje affär och med ökad framförhållning löpande anpassa våra kostnader. Glädjande nog ser vi nu resultat i form av förbättrad lönsamhet inom utbildningsverksamheten. Inom bemanningsverksamheten har vi under första kvartalet vunnit flera nya affärer och bibehållit marginalen trots prispressen på marknaden. Vi ser också tydliga bevis på att Lernia bidrar till ett hållbart samhälle genom att möjliggöra för individer att komma i egenförsörjning. Ett exempel är våra omställningsinsatser, där 85 procent av deltagarna har fått arbete under första kvartalet, ett resultat som ligger avsevärt över snittet på marknaden, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef för Lernia.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta

Kontaktperson Inge Lindberg

Inge Lindberg, Tf VD & Koncernchef


inge.lindberg@lernia.se

0771-650 650