2018-03-20 -

 

Blogginlägg

Företagen får allt svårare att rekrytera

Fler företag försöker rekrytera men många upplever att det är svårt att hitta kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät.

Svenskt Näringsliv gör regelbundet en omfattande undersökning bland föreningens medlemsföretag. Syftet är att kartlägga företagens kompetensbehov och rekryteringsmönster samt deras uppfattning om tillgången på kompetent arbetskraft.

I undersökningen, som presenterades i mitten av mars, deltog närmare 6 000 personer.
Frågorna har ställts till vd, ägare eller HR-ansvarig hos de tillfrågade företagen.

Fler företag försöker rekrytera

Tydligt är att antalet företag som försökt rekrytera medarbetare de senaste sex månaderna har ökat och geografisk sett har rekryteringsbehovet ökat i hela Sverige. 2017 svarade 69 procent att de försökt anställa, vilket innebär en ökning med 11 procentenheter sedan rekryteringsenkäten senast genomfördes år 2015. Motsvarande siffra 2010 var 42 procent.

Brist på rätt yrkeserfarenhet

Den vanligaste orsaken till att företagen haft svårt att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Hela 70 procent uppger detta som skäl. Näst vanligast är brist på personer med rätt engagemang och attityd (53 procent) och därefter brist på personer med rätt utbildning (52 procent).

Var fjärde rekryteringsförsök misslyckas

Det framgår av undersökningen att drygt vart fjärde försök att rekrytera misslyckas. 2017 försökte företagen i genomsnitt rekrytera 7,5 nya medarbetare men lyckades bara rekrytera 5,5 personer. Detta innebär en ökning jämfört med år 2015 när vart femte försök att anställa misslyckades. Gymnasieskolans yrkesprogram är den utbildningsnivå som var mest efterfrågad. Nästan hälften av företagen som försökt att rekrytera har sökt personer med denna utbildningsbakgrund.

Svårigheter att rekrytera leder till minskad försäljning

Att det ser ut att vara svårt att få tag på rätt kompetens för många företag får också konsekvenser. Av de tillfrågade säger 40 procent att svårigheter att rekrytera ledde till minskad försäljning eller att de fick tacka nej till ordrar eller uppdrag. 39 procent uppger att de fick sämre lönsamhet till följd av ökade kostnader och 33 procent säger att de inte har kunnat expandera verksamheten som önskat. 21 procent av företagen fick lägga ut ordrar eller uppdrag på annan leverantör till följd av att de inte lyckades rekrytera. Samtidigt uppger 12 procent att svårigheterna med att tillsätta platser inte innebar några konsekvenser alls.

Rekryteringsprocessen tar tid från kärnverksamheten

Och även anda konsekvenser lyfts fram i undersökningen. Mer tid och resurser måste ofta läggas på rekryteringsprocessen när till följd av svårigheter att hitta rätt person vilket stjäl tid från kärnverksamheten. För många innebär detta att ägarna eller den befintliga personalen arbetar mer. Det är vanligt att ägaren i mindre företag i ökad utsträckning går in i den operativa verksamheten när planerade nyrekryteringar inte blir av eller när en medarbetare som slutar inte blir ersatt så snabbt som tänkt, det medför att marknadsföring, planering och verksamhetsuppföljning ofta blir lidande.

Viktigt att kunna hyra in personal

 

En följd av svårigheterna att rekrytera har blivit att möjligheten att hyra in personal har fått stor vikt för företagen. Detta för att kunna begränsa de skadliga effekterna personalbristen annars skulle medföra. Mer än vart fjärde företag valde att hyra in medarbetare i sådana lägen.