2017-08-11 -

 

Blogginlägg

Våga leta efter nästa medarbetare – utan hjälp av cv

Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv misslyckas 1 av 5 rekryteringar inom industrin och det främsta skälet är svårigheten att hitta personer med rätt yrkeslivserfarenhet. Därför behövs mod och nya verktyg för att hitta nya medarbetare, menar kompetensexperten.

Våga leta efter nästa medarbetare – utan hjälp av cv. Våga leta efter nästa medarbetare – utan hjälp av cv.

Lernia gör regelbundet undersökningar för att ta reda på vilka utmaningar svenska chefer möter i sin vardag och resultaten visar att kompetensförsörjning rankas som en av de både viktigaste och svåraste frågorna.

– Cheferna har förstått att för att företagen ska kunna nå sina mål måste de jobba både för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka nyrekryteringar, och utveckla de redan anställdas kompetens, säger Johan Nordberg. Han jobbar med kompetensfrågor på Lernia, bland annat som specialist inom validering och med komptenskartläggning.

Definiera den befintliga kunskapen

En utmaning när det gäller kompetensförsörjningen, menar Johan Nordberg, är att definiera vilken kunskap som behövs och vilken kompetens som redan finns inom företaget.

– Vad som är viktigt baserar företagen ofta på vilka arbetsuppgifter de behöver få utförda, men det råder större osäkerhet kring hur man kan ta reda på var den kompetensen finns och hur man ska kunna få tillgång till den på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Kompetenskartläggning och validering är därför bland annat ett sätt för företag att visa för kunder att man har säkrat sin kompetens, vilket är viktigt inte minst i samband med certifieringar och liknande.

Kompetensen bortom cv

Dessa utmaningar har lett till att allt fler har slutat fokusera på meriter listade i ett cv och istället arbetar med validering och kompetenskartläggningar. Med anledning av detta har Johan Nordberg varit med och tagit fram den branschgemensamma valideringsmodellen Industriteknik Bas, som ska hjälpa arbetsgivare inom framför allt industrin att lättare hitta framtidens kompetens.

– Vinsterna med att använda sig av validering och kompetensutredning är att du som enskild chef får hjälp att utvärdera vilken kompetens som finns och hur den kan behöva kompletteras för att möta behoven. När man säkerställt grunden blir det lättare att bygga vidare med rätt utbildning.

Bas för framtidsbygge

Johan Nordberg konstaterar att det enda som med säkerhet kan sägas om framtiden är att det inte går att säga något med säkerhet. Därför behöver arbetsgivare rusta sig genom att skapa en tydlig bild av hur utgångspunkten ser ut i dag, för att sedan kunna bygga vidare allt eftersom omvärlden förändras.

– Med rätt bas kan man ta till sig det nya. Framtidens kompetens kommer framför allt att mätas i arbetssätt – teknik utrustning kan alla köpa, men den som använder den smartast är den som kommer att ha mest konkurrenskraft, säger Johan Nordberg.

Fakta: Vad innebär validering?

  • Validering innebär att en persons kunskap och erfarenheter blir bedömda, erkända och godkända, oberoende av var och hur denne lärt sig.
  • Validering och certifiering av kunskap är ett sätt för industrin att dels gemensamt synliggöra sina behov av kompetens, dels att visa vilken dold kompetens som redan finns inom ett företag och som därmed kan användas för att stärka konkurrenskraften inför framtida satsningar.
  • Lernia kan hjälpa till med validering. Klicka på länken för att läsa mer om Industriteknik Bas.