Skip to main content

Personuppgifter i Lernias utbildningsverksamhet för Sfi

Denna information är främst till för dig som kommer att gå en utbildning i Lernias eller något av Lernias dotterbolags regi. För att kunna utföra utbildningen är det nödvändigt för Lernia att behandla en del personuppgifter om dig.


Lernia presenterar av serviceskäl information om sin personuppgiftsbehandling på flera olika språk. Detta är den kortare versionen av informationen och också den version som, av kostnadsskäl, översatts till andra språk än svenska. Det är alltid den längre svenska versionen av informationen som är den fullständiga och giltiga. Den längre svenska versionen kan komma att uppdateras oftare än de övriga språkversionerna. Den som vill säkerställa att den har tillgång till fullständig och aktuell information, måste alltså utgå från den längre svenska versionen av informationen om personuppgiftsbehandling som finns på Lernias webbplats.

1. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden inom Lernia-koncernen

Lernia AB är personuppgiftsansvarig för Utbildningen och den som ansvarar för behandling av dina personuppgifter. Lerniakoncernen utgörs f.n., förutom av Lernia AB, bl.a. av Lernia Bemanning AB och Lernia Utbildning AB. De insamlade personuppgifterna kan för Lernia AB:s räkning komma att behandlas av ett eller flera av dessa koncernbolag. I denna personuppgiftsinformation används Lernia AB för att beteckna den personuppgiftsansvarige och Lernia för att allmänt hänvisa till ett eller flera bolag inom Lerniakoncernen.

Personuppgiftsansvarig:

Lernia AB
Box 1181
111 91 Stockholm
Växel: 0771-650 650

E-post: dpo@lernia.se

Dataskyddsombud
Om du anser att Lernia behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsreglerna, ska du i första hand kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig med ärendet via adressen dpo@lernia.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

2. Dataskyddsförordningen

Lernia månar om din integritet och behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med gällande regler. I Sverige gäller Dataskyddsförordningen och andra föreskrifter till skydd för behandling av personuppgifter. Bestämmelserna syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att informera dig om vilken behandling som sker och för vilka ändamål. Det sker genom den information du nu läser.

3. Personuppgifter, behandling och ändamål m.m.

Här följer information om vilka personuppgifter som behandlas samt hur och för vilka ändamål.

Former av personuppgifter

Personuppgifterna kan förekomma i många former, t.ex. skriftligen, muntligen, som bild, film- eller ljudinspelning.

Ändamål

Generellt för alla personuppgifter om dig gäller att de ska användas för elev-/deltagaradministrativa ändamål, dvs. att kunna kommunicera med dig samt planera, genomföra och följa upp din utbildning i enlighet med skollagen, lagen om yrkeshögskolan, Skolverkets föreskrifter om utbildning, läroplaner, kursplaner och andra av myndigheter beslutade styrande dokument för utbildning.

Ytterligare ändamål som genomsyrar all personuppgiftsbehandling i Lernias utbildningsverksamhet är att Deltagarna ska nå de mål som ställs upp i skolförfattningar och läroplaner. Likaså att Deltagarna genom strukturerad undervisning ska ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att Deltagarna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Det måste gå att skapa scheman och lektionspass samt veta vilka som går utbildningen.

Personuppgifterna kan vidare behövas för det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för lärarna, t.ex. provscheman, planeringar, nyheter, Deltagares inlämningar av uppgifter m.m. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas automatiskt i undervisningen genom t.ex. att du får arbeta via en lärplattform eller via e-post. Personuppgiftsbehandling kan också komma att ske för att du ska kunna få ett konto i skolans IT-miljö, en bärbar dator e. dyl. för att du t.ex. ska kunna skriva dina skolarbeten eller leta efter information på internet. Lernia behandlar även Deltagarnas personuppgifter för resultatuppföljningar som görs för dels Uppdragsgivarens systematiska kvalitetsarbete, dels nationell uppföljning och utvärdering.

Nedan ges exempel på behandlade personuppgifter.

Personliga grunduppgifter

Med personliga grunduppgifter menar vi uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifter i form av fotografier e. dyl.

Personuppgiftsbehandling kan undantagsvis förekomma i form av att Deltagare fotograferas av personalen. Något som kommer att förutsätta ditt samtycke.

Nationalitet och språk

Även uppgifter om nationalitet och modersmål kan vara nödvändiga att behandla eftersom många av våra kunder och samarbetspartners av olika skäl behöver den informationen.

Personnummer eller andra identifikationsnummer

Lernias bedömning är att det är så viktigt för Lernias verksamheter att identifikationen är helt säker att användning av personnummer och liknande identifikationsnummer kan ske på laglig grund. Uppgiften behövs för säker behörighetsadministration och för att säkert och entydigt kunna examinera och betygssätta rätt studerande m.m.

Uppgifter om skyddad identitet

I vissa fall kan deltagare ha någon form av skyddad identitet, skyddad adress, hemligt telefonnummer eller liknande. Om så är fallet måste detta antecknas för att det ska vara görligt att skydda dina uppgifter på det sätt som är tänkt.

Övriga behandlade personuppgifter

I övrigt behandlas personuppgifter om t.ex. antagning, reservplats och liknande, om närvaro, frånvaro och liknande, uppgifter i form av värderande omdömen, uppgifter om ämnes- och kursval m.m., uppgifter om betyg i ämnen, kurser och skolarbeten, uppgifter för utredning och beslut om stödåtgärder, uppgifter om disciplinära åtgärder samt skälen för sådana åtgärder, uppgifter om specialpedagogiska insatser, uppgifter om boklån m.m. samt uppgifter vi är skyldiga att lämna till en huvudman.

4. Känsliga personuppgifter och uppgifter om fällande domar i brottmål

Ändamål

Ändamålet med behandlingar av i detta avsnitt aktuella typer av personuppgifter är att möjliggöra behandling av uppgifterna i Lernias ärenden om t.ex. avsteg vid antagning, särskilt pedagogiskt stöd, statsbidrag, för särskilt utbildningsstöd, trakasserier, sexuella trakasserier, disciplinär åtgärd eller avskiljande. Vid behandling av dessa typer av personuppgifter kommer Lernia inte att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

Behandling av känsliga personuppgifter i utbildningsverksamheten

Behandlingen sker endast om den är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet eller, i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet. För närmare information, se den svenska språkversionen på Lernias webbplats.

5. Laglig grund för behandling och samtycke

Lernias bedömning är att merparten av de personuppgifter som behandlas får behandlas utan samtycke och på följande lagliga grunder:

  • Utförande av uppgift av allmänt intresse
  • Utförande av ett led i myndighetsutövning
  • Rättslig förpliktelse
  • Intresseavvägning
  • Samtycke

Om samtycke

För vissa uppgifter krävs ditt samtycke som laglig grund. Om uppgifterna är känsliga och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dem, krävs ditt uttryckliga samtycke. Samtycket ska vara informerat och frivilligt. Om behov av samtycke finns kommer du att få möjlighet att lämna ett sådant.

6. Övrigt

Du ansvarar själv för att inte registrera eller lämna Lernia känsliga personuppgifter som saknar relevans för Utbildningen. Om så ändå sker har Lernia rätt att radera uppgifterna.

Insamlade uppgifter kan komma att lämnas ut till Lernias kunder i form av myndigheter eller företag, samarbetsparter eller andra bolag inom Lernia-koncernen.

Lernia behandlar personuppgifter om dig inom en mycket väl skyddad IT-miljö.

De personuppgifter som du lämnar lagras och behandlas dessutom under sekretess i enlighet med Lernias interna riktlinjer.

Lernia lagrar Deltagares personuppgifter under den tid som är nödvändig för att fullgöra ändamålet med behandlingen och gallringstiderna följer då i huvudsak gällande regelverk för utbildning eller motsvarande.

Delar av Lernias utbildningstjänster är automatiserade. Det innebär att uppgifter om dig samlas, analyseras och struktureras till en studerandeprofil på olika nivåer för att förbättra förutsättningarna för ditt lärande.

7. Dina rättigheter

Du har till tillgång till viss information från den personuppgiftsansvariga och dennas behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter framgår av dataskyddsförordningens artikel 15.

Rättigheterna omfattar bl.a. din rätt till rättelse, radering, att göra invändning mot behandling, dataportabilitet, att återta samtycke, till s.k. begränsning, att inge klagomål och att få skadestånd. För mera fullständig information, se den svenska språkversionen på Lernias webbplats.