Skip to main content

Personuppgifter om Lerniakandidater

Denna information är främst till för dig som avser att ingå eller har ingått ett Matchningsavtal för kandidater med Lernia. När det i följande text hänvisas till Tjänsten, menar vi Tjänsten enligt Matchningsavtalet.


Tjänsten innebär att Lernia kommer att försöka förmedla rekrytering, anställning, bemanning eller utbildning mellan dig och Lernia eller Lernias kunder m.fl., dvs. matcha dig mot Lernia eller Lernias kunders eller samarbetspartners önskemål om personal eller deltagare. För att kunna utföra Tjänsten är det nödvändigt för Lernia att behandla en del personuppgifter om dig.

Vissa behandlingar gör samarbetspartners till Lernia självständigt

Vissa delar av matchningsprocessen kan ske hos andra personuppgiftsansvariga än Lernia. Det gäller t.ex. när du genomgår test eller svarar på en enkät. För den personuppgiftsbehandlingen som då sker svarar testföretaget ensam och Lernia är inte personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden inom Lernia-koncernen

Lernia AB är personuppgiftsansvarig för Tjänsten och den som ansvarar för behandling av dina personuppgifter. Lerniakoncernen utgörs f.n., förutom av Lernia AB, bl.a. av Lernia Bemanning AB och Lernia Utbildning AB. Dina personuppgifter kan för Lernia AB:s räkning komma att behandlas av ett eller flera av dessa koncernbolag. I dessa användarvillkor används Lernia AB för att beteckna den personuppgiftsansvarige och Lernia för att allmänt hänvisa till ett eller flera bolag inom Lerniakoncernen.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig:

Lernia AB
Box 1181
111 91 Stockholm
Växel: 0771-650 650
E-post: dpo@lernia.se

Dataskyddsombud

Om du anser att Lernia behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsreglerna, ska du i första hand kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig med ärendet via adressen dpo@lernia.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Dataskyddsförordningen

Lernia månar om din integritet och behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med gällande regler. I Sverige gäller Dataskyddsförordningen och andra föreskrifter till skydd för behandling av personuppgifter. Bestämmelserna syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att informera dig om vilken behandling som sker och för vilka ändamål. Det sker genom den information du nu läser.

IT-säkerhet

Lernia behandlar personuppgifter om dig inom en mycket väl skyddad IT-miljö.

Personuppgiftsbehandlingar

Lernia utför bl.a. följande typer av personuppgiftsbehandlingar:

Insamling, inhämtande, registrering, kommunikation, organisering, lagring, förevisande, bearbetning, användning, ändring, sökning, utlämnande, spridning, sammanställning, samkörning, analys, bedömning, i förekommande fall blockering, utplåning eller förstöring.

Behandlingarna utförs i Lernias IT-system och i e-post.

Behandlade personuppgifter och ändamål m.m.

Här följer information om vilka personuppgifter som behandlas samt hur och för vilka ändamål. Enkelt uttryckt behandlar Lernia de uppgifter du själv registrerar eller laddar upp på Lernias rekryteringsplattform. Lernia kan dock även komma att göra egna insamlingar av personuppgifter. Det sker i så fall på det sätt som beskrivs i denna information.

Former av personuppgifter
Personuppgifterna kan förekomma i många former, t.ex. skriftligen, muntligen, som bild, film- eller ljudinspelning.

Generellt ändamål
Uppgifterna om dig ska primärt användas för att utföra Tjänsten. De kan då komma att lämnas ut till en inhyrande, rekryterande eller utbildande part, se vidare i de följande beskrivande texterna om vilka personuppgifter som behandlas. Ytterligare ändamål framgår i det följande.

Personliga grunduppgifter
Det är t.ex. fråga om personliga grunduppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga bl.a. för att kunna kommunicera med dig, identifiera dig, och över huvud taget vidta någon vidare åtgärd för dig eller utföra Tjänsten, dvs. på ett relevant sätt göra kandidatsökningar, administrera och göra urval bland ansökningar m.m. Men även för att kunna skicka information och tips till dig.

Personnummer eller andra identifikationsnummer
Lernia kan komma att behandla ditt personnummer eller, i förekommande fall, andra identifikationsnummer. Lernia kommer att göra detta om Lernia bedömer att det är så viktigt för Lernias verksamheter att identifikationen är helt säker, uppgiften behövs för säker behörighetsadministration, för att säkert kunna presentera rätt kandidater för Lernias kunder eller om en rättslig förpliktelse till behandlingen föreligger eller liknande.

Meriter, karriärönskemål och liknande
Det blir förstås nödvändigt att behandla för Tjänsten vanligen förekommande uppgifter såsom sedvanligt CV eller meritförteckning, uppgifter om dina önskemål om branschinriktning, yrke, vidareutbildning, karriärönskemål, inkomstönskemål och -läge, om din utbildning, kompetens och erfarenhet, egenskaper, färdigheter, din självskattning i olika avseenden, din kompetensutveckling och kompetensplanering, yrkesmässiga och andra intressen, anställningsuppgifter, tidigare och nuvarande arbetsuppgifter, betyg, intyg, uppgifter från referenser och dylikt eller andra adekvata och relevanta uppgifter som har betydelse för möjligheten att matcha dig rätt. Detta vare sig matchningen är till jobb, bemanningsuppdrag eller utbildning.

Nationalitet och språk
Även uppgifter om nationalitet och modersmål kan vara nödvändiga att behandla eftersom många av våra kunder och samarbetspartners av olika skäl behöver den informationen. Ibland därför att det kan vara meriterande med goda kunskaper i ett visst språk, som mycket väl kan vara ett annat än svenska. Ibland därför att kännedom om förhållanden i ett visst land kan vara meriterande. Ibland därför att personal kan komma att arbeta i säkerhetsskyddsklassade uppdrag. Lernia måste även ta hänsyn till rättsregler om anställning av personer som inte är medborgare i ett EES-land m.m.

Personlighets- och kompetenstester; Kompetensprofil
Personuppgifter om dig kan komma att användas i personlighets- eller kompetenstester. Det går i så fall till så att du själv samtycker till att du deltar i testet och att du lämnar uppgifter om dig själv under testets gång samt till behandlingen av resultat av ett test. Lernia kommer i så fall även behandla personuppgifter om dig i form av testresultat, personlighetsprofiler och liknande.

Med stöd av personuppgifterna kan Lernia komma att ta fram en kompetensprofil om dig. Ändamålet med behandlingen är att på ett effektivare sätt kunna presentera dig för en potentiell arbetsgivare eller att effektivare kunna matcha dig mot ett arbete eller utbildning.

Personlighet, beteenden, kulturell identitet och liknande
Vi kan också komma att behöva behandla uppgifter om din personlighet, kulturella och sociala identitet samt värderingar. Sådana uppgifter kan samlas in genom tester eller på annat sätt, t.ex. genom intervjuer med psykologiskt, beteendevetenskapligt utbildad personal eller annan personal med för ändamålet relevant kunskap och erfarenhet. Uppgifter om personlighet, kulturell eller social identitet kan vara relevant i många fall. Det kan t.ex. gälla uppgifter om noggrannhet för medicinsk personal, social kompetens för en receptionist eller säljare. Det kan också, på ett djupare plan, gälla att matcha dig mot för dig lämpliga arbetsgivare m.m.

Med värderingar menar Lernia inte politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, utan klarlägganden kring att du delar de värderingar, värdegrunder etc. som arbetsgivare ofta har, t.ex. att man verkar för jämställdhet eller andra allmängiltiga etiska eller miljömässiga värden.

Uppgifter från sociala medier
Uppgifter från sociala medier kan inhämtas för att bedöma dina intressen, preferenser och lämplighet för vissa tjänster. Detta sker från sådana medier som finns till av yrkes- eller karriärskäl och där man normalt visar upp sin professionella profil, såsom LinkedIn.

Register över ej önskvärda kandidater
Lernia använder sig inte av några spärrlistor. Endast om det finns tungt vägande skäl för en sådan behandling, t.ex. om det för en viss tjänst m.m. ställs särskilt hårda krav på redlighet och förtroende, kan Lernia komma att registrera uppgifter av nu avsett slag.

Kreditupplysningar
Lernia kan komma att inhämta kreditupplysningar inom ramen för rekryteringsprocesser för att undersöka om kandidater har eventuella betalningsanmärkningar. Detta gäller beträffande vissa befattningar för alla som vill komma i fråga för att ingå ett anställningsavtal. Din ansökan betraktas i dessa fall som en begäran om att kreditupplysning ska vidtas.

Kreditupplysning i samband med rekrytering inhämtas enbart om Lernia har ett legitimt behov att ta del av uppgifterna, det vill säga en anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. Ett sådant behov kan vara att du i din anställning kan komma att ha ett stort ekonomiskt ansvar. Det kan även finnas fall där det finns en rättslig skyldighet att vidta sådana åtgärder.

Lernia använder i så fall endast välrenommerade kreditupplysningsföretag och har säkerställt att dessa har en process på plats för säker hantering av personuppgifter.

Resultat från drogtester
Inom ramen för rekryteringsprocessen kan Lernia komma att genomföra drogtester av kandidater för att säkerställa arbetskapacitet och lämplighet för en viss tjänst.

Resultat från drogtester är en uppgift om hälsa. Behandlingen kan vara tillåten bland annat om den är nödvändig för bedömningen av arbetskapacitet avseende en särskild tjänst. Lernia ska ha rutiner för att endast utföra drogtester när det är nödvändigt för att upprätthålla säkerhet och för att etablera förtroende för den testade kandidaten.

Det kan också bli fråga om frivilliga drogtester. I så fall kommer Lernia att inhämta samtycke från dig.

Screening mot sanktionslistor
Kunder till Lernia kan komma att ställa krav på att kandidater kontrolleras mot olika sanktionslistor och andra typer av register. Lernia får endast göra sådana kontroller under kontroll av myndighet eller om Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, beviljat undantag för sådan typ av behandling. Lernia har därför rutiner för att hantera begäran om så kallad "screening" mot sanktionslistor m.m.

Uppgifter ur belastningsregister
All behandling av uppgifter ur belastningsregistret, fällande domar i brottmål och liknande är förbjuden. Lernia behandlar därför inte, i dataskyddsreglernas mening, sådana uppgifter. Lernia kan däremot komma att ställa frågor om den här aktuella typen av förhållanden och även kräva att kandidaten uppvisar t.ex. utdrag ur belastningsregistret. Lernia kan registrera att en kandidat har tillfrågats eller uppvisat ett utdrag eller dylikt. Informationen i sig om eventuella lagöverträdelser kommer däremot inte att registreras.

Frivillighet
Alla uppgifter är frivilliga att lämna. Om du inte vill ingå Matchningsavtalet behöver du inte lämna några personuppgifter. Om du ingår avtalet blir det förstås så att ju färre uppgifter du lämnar, desto svårare kommer det bli för oss att fullfölja vår del av Matchningsavtalet. Ibland kräver de arbetsgivare m.fl. som anlitar oss att vissa uppgifter lämnas eller undersöks. Om Lernia inte kan behandla sådana nödvändiga uppgifter får det påverkan på dina möjligheter att delta i matchningsprocessen.

Laglig grund för behandling och samtycke

Vår bedömning är att merparten av de personuppgifter som du, frivilligt, lämnar till Lernia får behandlas utan samtycke på följande lagliga grunder. Det gäller bl.a. för att vi ska kunna fullgöra Matchningsavtalet med dig på bästa och effektivaste sätt. Men även för att Lernia ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt rättsregler om t.ex. arbetsrätt, redovisning och skatter. Lernia har dessutom ett starkt intresse av att behandla personupp¬gifterna för att kunna sköta sin löpande verksamhet inom t.ex. administration, försäljning, fakturering och uppföljning.

De lagliga grunderna för Lernias behandling av dina personuppgifter är:

 • Avtalet med dig
 • Intresseavvägning
 • Rättslig förpliktelse
 • Samtycke

Avtalet med dig
Avtalet är Matchningsavtalet med dig, se vidare i det avtalet.

Intresseavvägning
Lernia har, så som verksamt inom bemannings-, rekryterings- och utbildningsbranscherna ett starkt intresse av att kunna identifiera talangfulla medarbetare och konsulter och erbjuda dem arbete eller utbildning.

Detta Lernias intresse kan, med hänsyn till de nämnda verksamhetsområdena, i regel anses väga tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas. Detta särskilt som du själv söker en specifik anställning eller vill vara valbar för olika anställningar. Du har då själv visat intresse av att behandlingen sker. Det står dig annars fritt att avstå från att delta i matchningsprocessen hos Lernia. Den personuppgiftsbehandling som sker är generellt sett en förutsättning för att kunna erbjuda dig en meningsfull, effektiv och ändamålsenlig Tjänst.

Rättslig förpliktelse
T.ex. bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, diskrimineringslagstiftning, skattelagstiftning, rapporteringsskyldighet till Skatteverket, CSN eller Försäkringskassan m.m.

Samtycke
För vissa uppgifter krävs ditt samtycke som laglig grund. Om uppgifterna är känsliga och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dem, krävs ditt uttryckliga samtycke. Samtycket ska vara informerat och frivilligt. Om behov av samtycke finns kommer du att få möjlighet att lämna sådant.

Personuppgifter som Lernia inhämtar samtycke för

Lernia inhämtar samtycke för behandling av följande kategorier av personuppgifter:

 • Uppgifter om resultat av frivilliga drogtester.
 • Uppgifter om sjukfrånvaro, t.ex. från referenser.
 • Uppgifter som är resultatet av personlighets- eller kompetenstester eller att personuppgifter behandlas i form av att sådana tester görs. Uppgifter som har att göra med sådana tester kan även komma att behandlas av Lernias externa personuppgiftsbiträden.
 • Uppgifter om beteendemönster, kulturell och social identitet.
 • I den mån Lernia aktivt samlar in s.k. känsliga personuppgifter utöver dem som nämnts ovan inhämtas normalt samtycke, såvida inte någon laglig grund för undantag från kravet på samtycke föreligger.

Känsliga personuppgifter som Lernia inte samlar in aktivt

Du ansvarar själv för att inte registrera eller lämna Lernia känsliga personuppgifter som saknar relevans för Tjänsten. Om så ändå sker har Lernia rätt att radera uppgifterna. Ändamålet för en sådan radering är att Lernia inte i onödan vill behandla känsliga personuppgifter om dig.

Information till referenser

I den mån du lämnar uppgifter om referenser ansvarar du för att informera referenspersonerna om att du lämnat deras namn och kontaktuppgifter till Lernia.

Utlämnande av personuppgifter

Insamlade uppgifter kan komma att lämnas ut till Lernias kunder i form av företag eller myndigheter, samarbetsparter eller andra bolag inom Lernia-koncernen.

Som registrerad har du rätt att, efter ansökan hos Lernia AB, i viss utsträckning kostnadsfritt skriftligen få information om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Se artikel 15 i Dataskyddsförordningen.

Sökning

Lernia kan komma att utföra s.k. sökningar efter lämpliga kandidater för potentiell rekrytering m.m. utan att kandidaten har anmält sitt intresse för eller sökt ett arbete eller dylikt. Ändamålet är att hitta talangfulla kandidater. Den lagliga grunden för en sökning utgörs av att det är Lernias kärnverksamhet att söka och hitta kandidater. Det gör att Lernia har ett starkt intresse av att göra en sökning och att det intresset av Lernia bedöms starkare än en kandidats intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade. I regel torde parternas intressen sammanfalla.

I den mån en sökning görs i sociala medier sker det bara i sådana medier där syftet normalt är att visa upp sin professionella profil, t.ex. LinkedIn.

Annat användande av sociala medier

Om Lernia använder tjänster på sociala medier i rekryteringssyfte, utöver vad som beskrivs ovan under rubriken SÖKNING, kommer Lernia särskilt säkerställa att det finns en laglig grund, t.ex. samtycke, för behandlingen, att vid var tid gällande villkor för tjänsten följs samt att den registrerade ges information om Lernias personuppgiftsbehandling genom sociala medier.

Information till den registrerade kandidaten vid sökning

Den kandidat vars uppgifter samlas in vid en sökning ska informeras om behandlingen senast samtidigt som Lernia lämnar uppgifter om kandidaten till sin kund.

Lagring av dina personuppgifter

Lernias register för lagring av personuppgifter finns normalt inom EU/EES. Om överföring av personuppgifter görs till land utanför EU/EES-området sker det med stöd av godkänd överföringsnyckel enligt artikel 45 eller 46 i GDPR.

Säkerhet och sekretess

De personuppgifter som du lämnar lagras och behandlas under sekretess i enlighet med Lernias interna riktlinjer.

Lernias rätt att på visst sätt ändra i uppgifterna

I förekommande fall, dvs. om du i samband med din ansökan för att presentera dig själv ger in bild, film- eller ljudinspelning till Lernia, godkänner du att Lernia har rätt att fritt förfoga över materialet och även att vid behov justera materialet för att presentera dig på bästa sätt.
Lernia får även möjlighet att avgöra vilken information om dig som visas och när.

Lagringstid och gallring

Lernia lagrar kandidaters personuppgifter i enlighet med följande.

Ändamålet för lagringen är att under den tid som är nödvändig spara uppgifter om dig för att kunna fortsätta utöva Tjänsten enligt Matchningsavtalet.

Om en kandidat registrerat sig på Lernias rekryteringsplattform eller i samband med annan kontakt med Lernia visat intresse för Tjänsten, sparar Lernia uppgifterna i tre (3) år efter det att kandidaten senast var aktiv, till exempel genom att söka jobb, uppdatera kontaktuppgifter och CV eller kontakta Lernia.

Om Lernia samlat in uppgifter under ansöknings-/rekryteringsprocessen, så som själva ansökan, inklusive men inte begränsat till, CV och personligt brev, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser, sparas uppgifterna så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet och därefter i tre (3) år.

Om en person är slutkandidat till viss tjänst, sparas själva ansökan inklusive, men inte begränsat till, CV och personligt brev, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser så länge uppgifterna är nödvändiga för ansökningsförfarandet och därefter i fem (5) år.

Om uppgifterna ska sparas under en längre tid än som nämnts för framtida rekrytering hämtar Lernia in samtycke från kandidaten. Alternativt kan kandidaten genom att ingå avtal med Lernia om exempelvis rekryteringstjänster aktivt ha visat ett intresse och godtagit att uppgifterna sparas under längre tid för sådana ändamål.

Uppgifterna kan även sparas under längre tid än vad som framgår av uppställningen ovan om kandidaten aktivt visat ett intresse av andra tjänster än den tjänst som ursprungligen söktes, till exempel genom att kontakta Lernia för att vara tillgänglig för exempelvis nya jobberbjudanden. Om sådana kontakter har förekommit mellan en kandidat och Lernia dokumenteras dessa skriftligen.

Om du anställs av Lernia som bemanningskonsult kommer du inför anställningen att få ytterligare information om Lernias hantering av anställdas personuppgifter.

Kontaktuppgifter; Lernia lagrar kontaktuppgifter under den tid Lernia bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med kandidaten och fullgöra de ändamål för vilka de har samlats in, bl.a. för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst eller för att dela din ansökan. Radering kommer att ske när Lernia får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av dig.

Automatiserad behandling och profilering

Delar av Lernias matchningstjänster är automatiserade. Det innebär att uppgifterna om dig struktureras till en digital kandidatprofil som automatiskt matchas mot strukturerade arbeten och utbildningar. Profilen används för att analysera och förutsäga arbetsprestationer, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet och beteende. Normalt kan Lernia använda sådan automatiserad behandling med stöd av Matchningsavtalet. För profilering av vissa s.k. "särskilda kategorier av personuppgifter" (känsliga personuppgifter) behöver Lernia ditt uttryckliga samtycke. Om behov av sådant uttryckligt samtycke finns kommer du att ges möjlighet att lämna sådant.

Dina rättigheter

1. Din rätt till tillgång

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt till tillgång till viss information från Lernia om behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att förses med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär kommer Lernia ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Dokumenten kommer att skickas i brev till din folkbokföringsadress. En sådan kopia som nämns här kommer inte innehålla uppgifter som bedöms inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

2. Din rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till Lernia för att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

3. Din rätt till radering

Du har rätt att vända dig till Lernia för att be att uppgifterna som avser dig raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig endast på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl att fortsätta behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte längre behandlas
 • Om dina personuppgifter har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifter raderas på din begäran behöver Lernia också informera dem som Lernia har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

I de situationer där uppgifterna publicerats offentligt ska Lernia vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om din begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Lernia kan också behöva behålla dina tidigare lämnade uppgifter en tid för att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande rättsregler eller tillvarata Lernias tyngre vägande rättsliga intressen t.ex. i ärenden om påstådd diskriminering, eller om andra meningsmotsättningar av rättslig natur skulle föreligga.

4. Din rätt att göra invändning mot behandling

Du har i vissa fall rätt att invända mot Lernias behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas t.ex. efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får Lernia fortsätta att behandla uppgifterna endast om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

5. Din rätt till dataportabilitet

Personuppgifter som du lämnat till Lernia har du i vissa fall rätt att få ut och använda på annat håll (rätten till dataportabilitet). Lernia är skyldigt att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifterna förutsatt att behandlingen sker med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig.

6. Din rätt att återta samtycke

Du kan återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare behandling av personuppgifter om dig därefter inte får ske, såvida det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

7. Din rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

8. Din rätt till att inge klagomål

Om du anser att Lernia behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, ska du i första hand kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig med ärendet. Ytterst kan du också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

9. Din rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av Lernia och/eller personuppgiftsbiträden som Lernia använt.

Om du upplever en sådan situation kan du kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig utreda frågan.

Skadeståndsanspråk kan riktas till Lernia eller personuppgiftsbiträden Lernia använt. Dessa tar då ställning till anspråket. Du kan också låta en domstol avgöra om du har rätt till skadestånd.