Skip to main content

Försäljning av företagsutbildning till företag

Lernia Utbildning AB, Box 1181, 111 91 Stockholm, org.nr 556467-3381, (nedan benämnd ”Lernia”) erbjuder utbildning till företag, den offentliga sektorn och privatpersoner.


1 Giltighet och avbeställning

1.1 Dessa allmänna bestämmelser gäller som del av avtal mellan Lernia och företagskund (nedan benämnd ”Kunden”) i uppdrag som avser utbildning eller liknande tjänster mot företag.

1.2 Kunden åtar sig att följa Lernias regler för datoranvändning, diskriminering och trakasserier samt arbetsmiljö. Dessa regler, som är en del av dessa Allmänna bestämmelser, får Kundens kursdeltagare ta del av innan utbildningen startar.

1.3 Beställning av uppdrag är bindande. Mindre uppdrag, omfattande totalt arvode om högst ett prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring, kan dock avbeställas. Avbeställning av sådant uppdrag får ske senast fyra veckor före uppdragets början, varvid avbeställningsavgift, om inte annat angivits i avtalet, utgår med 20 procent av det sammanlagda priset. Avbeställning ska göras skriftligt via ett brev avsänt per post eller via e-post, se nedan under punkt 9.1 Kontaktuppgifter.

2 Uppdragets omfattning och genomförande

2.1 Ändringar i avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

2.2 Lernia ansvarar för att uppdraget genomförs professionellt och enligt god yrkessed. Lernia är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Lernia är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Besök gärna www.lernia.se för information.

2.3 Kunden ska förse Lernia med information och instruktioner som behövs för att uppdraget ska kunna utföras på avsett sätt.

2.4 Kunden ansvarar för att deltagare i utbildning eller motsvarande har angivna förkunskaper och kompetens för att kunna tillgodogöra sig tjänsten.

2.5 Vid kursdeltagarens frånvaro har Kunden rätt att ersätta denne med annan deltagare som har samma förkunskaper och kompetens. Görs inte detta, erhålls ingen kreditering av pris såvida inte giltig avbeställning skett.

2.6 Lernia har rätt att efter eget bestämmande välja personer att engageras för uppdraget. Om någon person som namngivits i avtalet slutar sin anställning, sjukskrivs under längre tid, inkallas, begär föräldraledighet eller är frånvarande av liknande skäl, har Lernia rätt att ersätta denna med annan. Lernia har även rätt att anlita underkonsult för att genomföra uppdraget eller del därav. I dessa fall ansvarar Lernia gentemot Kunden som om uppdraget utförts av Lernias egen personal.

2.7 Uppdrag utförs på avtalad tid. Förskjutning i tidplanen förutsätter särskild överenskommelse. Måste tidsplanen frångås utan att det beror på Lernia, eller någon för vilken Lernia svarar, har Lernia rätt till ersättning för merkostnader. Detsamma gäller om Kunden begär avbrott i eller forcering av uppdrag.

2.8 Om Lernias tjänster helt eller delvis levereras via internet eller via annan distanslösning, gäller följande: Lernia ansvarar inte utan särskilt åtagande för programvara, datorer eller annan utrustning för Kundens mottagande av tjänsten. Lernia ansvarar inte för internets eller annan överförings prestanda eller funktionalitet.

2.9 Lernia förbehåller sig rätten att ställa in utbildning på grund av för lågt deltagarantal. Vid inställd utbildning erbjuds Kunden alternativt startdatum. Om detta inte accepteras återbetalas avgiften till Kunden inom 30 dagar. Därutöver betalar Lernia inte någon annan ersättning.

3 Pris och betalningsvillkor

3.1 Priset för utbildningen, exklusive mervärdesskatt, framgår vid beställning av utbildningen på Lernias webbsida eller av Lernias offert som accepterats av Kunden

3.2 Kurslitteratur, skyddskläder och personlig skyddsutrustning, resor och logi ingår inte i priset om inte annat uttryckligen anges i kursinformationen som lämnats av Lernia.

3.3 Vid utökning eller ändring av uppdraget, som beställts eller godkänts av Kunden, eller som beror på att Kunden lämnat felaktiga upplysningar eller ändrat förutsättningarna för uppdragets genomförande, eller som beror på myndighetsföreskrift, nya ändrade lagbestämmelser och dylikt, har Lernia rätt att, utöver fast pris, debitera skälig ersättning för den extra kostnad som då uppkommer.

3.4 Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg betalas av Kunden enligt följande alternativ:

  1. a) Betalning sker genom kortbetalning vid beställning av tjänsten. Debitering av Kundens betalkort sker när Kunden godkänt ordern. För närvarande accepteras betalning med Visa, MasterCard och Maestro. Betalningsmetod tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. Kundens kortnummer är skyddade av Bambora och lämnas inte ut till tredje part. Kortnummer lagras aldrig hos Lernia.
  2. b) Betalning sker mot faktura inom 15 dagar från fakturadatum om inte annat framgår av avtalet. Lernia förbehåller sig rätten att utföra sedvanlig kreditprövning och att neka Kund betalning via faktura.

3.5 Om betalning inte görs i rätt tid har Lernia rätt till dröjsmålsränta enligt lag.

3.6 Kunden ska förutom avtalat pris, betala eventuellt utgående skatter och andra lagstadgade avgifter.

4 Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning utfärdar Lernia utbildningsbevis. Vid utbildning där krav på närvaro och krav på godkända kunskapstest ställs, utfärdar Lernia utbildningsbevis endast om kursdeltagaren uppfyllt kraven. Utfärdande av utbildningsbevis ingår i priset för utbildningen om inget annat uttryckligen sägs i kursbeskrivningen.

5 Sekretess

Lernia förbinder sig att iaktta sekretess vad gäller Kundens företagshemligheter och inre angelägenheter samt kursdeltagarnas personliga förhållanden.

6 Ansvar, försäkring m.m.

6.1 Om uppdraget sker i Kundens lokaler eller inom dennes område svarar Kunden för att arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Lernia har motsvarande skyldigheter om uppdraget genomförs i Lernias lokaler eller inom dess område.

6.2 För sak- eller personskada gäller skadeståndslagens regler.

6.3 Kundens rätt till skadestånd eller annan ersättning p.g.a. sak- eller personskada är förverkad, om inte anspråk på ersättning framställts skriftligen utan dröjsmål och senast inom tre månader från det att skadeståndsgrunden upptäcktes eller borde ha upptäckts.

6.4 Kunden ansvarar för att deltagaren under hela uppdragets genomförande omfattas av arbetsskadeförsäkring samt försäkring för sådana skador som inte Lernia svarar för.

6.5 Lernias ansvarar för dröjsmål och fel enligt nedan 5.6–5.8 nedan:

6.6 Reklamation ska ske snarast, dock aldrig senare än 30 dagar, från det att felet upptäcktes eller bort upptäckas. Reklamation ska ske skriftligt via brev eller e-post med angivande av felet. Om inte detta sker, förlorar Kunden sin rätt att framställa anspråk mot Lernia på grund av felet.

6.7 Vid reklamation ska Lernia, om så är möjligt, inom skälig tid vidta åtgärder så att felet avhjälps. Om så kan ske, ska Kundens synpunkter inhämtas innan åtgärd vidtas. Om felet avhjälps, ska inget krav på återbetalning, prisreduktion, skadestånd eller annat krav kunna riktas mot Lernia. Om felet inte avhjälps inom skälig tid har Kunden rätt till prisavdrag som motsvarar felet.

6.8 Lernias ansvar är begränsat till vad som ovan sagts, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Lernia. Ansvaret omfattar alltså inte indirekt skada som t ex utebliven vinst, produktionsbortfall, tredjemansskador, följdskador eller annan allmän förmögenhetsskada. Lernias totala skadeståndsskyldighet begränsas och kan aldrig uppgå till mer än fem miljoner kronor.

7 Personuppgifter och dataskydd

7.1 För att kunna utföra utbildningen är det nödvändigt för Lernia att behandla personuppgifter om Kunden och Kundens kursdeltagare. Information om hur Lernia behandlar personuppgifter i Lernias företagsutbildningsverksamhet går att läsa på Lernias webbsida: www.lernia.se.

7.2 För att kunna genomför Kundens kortbetalning är det nödvändigt för betalningsförmedlaren, Bambora och dess samarbetspartners att behandla Kundens personuppgifter. Information om hur Bambora och dess samarbetspartnerns behandlar personuppgifter och övriga villkor för debitering av Kundens betalkonto går att läsa på Bamboras webbsida: www.bambora.se.

8 Hävning/avstängning

8.1 Vid väsentligt avtalsbrott från Lernias sida kan hävning ske. Först ska dock reklamation enligt punkt 5 ha skett och Lernia fått skälig tid att korrigera avtalsbrottet. Hävningsförklaring ska ske i rekommenderat brev med angivande av vad i det väsentliga avtalsbrottet består.

8.2 Lernia kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om:

- Kunden är på obestånd, inställt sina betalningar, blivit föremål för företagsrekonstruktion, inlett ackordsförhandlingar eller trätt i likvidation.

- Kunden bryter mot detta avtal och avtalsbrottet är väsentligt. Vid sådan hävning har Lernia rätt att återta allt material som överlämnats till Kunden.

8.3 Lernia äger rätt att stänga av en enskild kursdeltagare med omedelbar verkan om deltagaren inte följer Lernias säkerhetsinstruktioner, regler om diskriminering och trakasserier samt arbetsmiljö. Vid avstängning sker ingen återbetalning av kursavgiften.

9 Kontaktuppgifter

9.1 Kundens meddelanden till Lernia kan ske via e-post: foretagsutbildning@lernia.se, telefon: 0771-650 650 och Lernia Utbildning AB, Box 446, 101 28 Stockholm.

9.2 Kunden är skyldig att omedelbart meddela Lernia sina eller kursdeltagares ändrade kontaktuppgifter.

10 Immaterialrätt

Samtliga immaterialrättsliga rättigheter som omfattas av avtalet tillhör Lernia om inte annat särskilt skriftligen avtalats mellan parterna.

11 Tvistelösning

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ska tvisten avgöras av ensam skiljedomare som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

12 Befrielsegrunder

Om fullgörandet av Lernias åtaganden enligt avtalet förhindras eller försvåras av omständigheter som Lernia inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, plötslig sjukdom, fel eller försening i leveranser från underleverantör, ska detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljd. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex månader på grund av ovan angiven omständighet, äger vardera parten utan ytterligare ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

Lernia Juridik, version 09, 2019-06-12