Ersättningssystem

Lernia följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Därmed förekommer ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare i företaget. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Denna krets motsvaras av de personer som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551). Det omfattar exempelvis personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.

Företagsledningens kompensation

Till verkställande direktören och för övriga personer i företagsledande ställning utgår lön och övriga ersättningar/förmåner enligt uppgifter som du hittar i den senaste årsredovisningen under Ekonomiska rapporter.

Incitamentsprogram förekommer inte.

Principer för ersättningar och anställningsvillkor

Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare antogs vid årsstämman. Se bilaga 6 till årsstämmans protokoll.

Rörlig ersättning till övriga personalgrupper

För 2015 har endast försäljningsprovision för viss säljande personal förekommit.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta