Kallelse till årsstämma i Lernia AB 2017

Årsstämma i Lernia AB kommer att hållas fredagen den 28 april klockan 12:00. 

Härmed kallas till årsstämma i Lernia AB, 556465-9414.
Tid: Fredagen den 28 april 2017, kl. 12
Plats: Lernias koncernkontor, World Trade Center, Hus D, plan 5

Rätt att delta och närvara samt anmälan


Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. 

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Lernia AB, Juridik, Box 1181, 111 91 Stockholm, och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Stämmans ordförande utser protokollförare

5. Val av en eller två justerare

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

9. Framläggande av
a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning,
b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse

10. Redogörelse för det gångna årets arbete
a) anförande av styrelsens ordförande,
b) anförande av verkställande direktören, och
c) anförande av bolagets revisor

11. Beslut om 
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Lernia AB med dotterföretag,
b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Lernia AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, samt
c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) 

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande och revisor

15. Beslut om antalet styrelseledamöter

16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

18. Beslut om antalet revisorer

19. Beslut om arvode till revisor

20. Val av revisor

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

22. Övrigt 

23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Birgitta Ågren Böhlin föreslås till ordförande vid stämman.

11. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 17 847 470 kronor.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. 
- till aktieägaren utdelas kronor 14 000 000 kr
- överförs till ny räkning kronor 3 847 470 kr

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 14 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 10 maj 2017. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 

Bolagsstämman beslutade den 22 april 2016 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara sex.

16. Arvoden till styrelseledamöter

Arvode till styrelse föreslås utgå enligt följande:
Styrelseordförande: 260 000 kronor
Styrelseledamot: 120 000 kronor

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter. 

Utskottsarvode föreslås utgå enligt följande:
Revisionsutskottets ordförande: 35 000 kronor
Revisionsutskottsledamot: 25 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande: 25 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot: 20 000 kronor

Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter. 

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Birgitta Ågren Böhlin, ordförande, omval
Anna Klingspor, ledamot, omval
Joakim Mörnefält, ledamot, omval
Richard Reinius, ledamot, nyval
Richard ReiniusFödd: 1967
Ledamot sedan: 2017
Nuvarande befattning: Anställd vid Näringsdepartementet
Styrelseuppdrag: ledamot Apoteksgruppen AB och RISE Research Institutes of Sweden AB. 
Tidigare befattningar: bolagsanalytiker Näringsdepartementet, kreditanalytiker och kreditchef Banque Indosuez (Stockholm), Aktieanalytiker CSFB (London).
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Ola Salmén, ledamot, omval
Karin Strömberg, ledamot, omval

 

18. Antalet revisorer

Ett registrerat revisionsbolag föreslås väljas som revisor.

19. Arvode till revisor

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2018.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, samtliga beslutade av regeringen den 22 december 2016, beslutas.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, World Trade Center (WTC), Kungsbron 1, Stockholm, från och med den 6 april 2017. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.lernia.se. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.lernia.se. 

_______________

Stockholm den 30 mars 2017

Lernia AB

STYRELSEN

 

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Lernia AB är ett statligt bolag och tillämpar för samtliga bolag i koncernen regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande daterade den 22 december 2016.

Det innebär bl.a. följande

PRINCIPER

 • Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd, och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. 
 • Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta gäller såväl för ledande befattningshavare som för den totala ersättningen till övriga anställda. 
 • Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare. För övriga anställda är det möjligt att ge rörlig lön så länge ersättningsprinciperna i riktlinjen beaktas.
 • Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen, såvida inte dessa följer av bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor.
 • Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. 
 • I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande ska pensionsåldern inte understiga 65 år. 
 • Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i tillämpat kollektivavtal eller, om bolaget inte har kollektivavtal, motsvara nivåer som gäller enligt kollektivavtal som tillämpas i branschen. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis. 
 • I det fall löneväxling erbjuds för att förstärka pensionsförmåner ska en sådan lösning vara kostnadsneutral för bolaget. 
 • Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader. I anställningsavtal ingångna efter riktlinjernas ikraftträdande får avgångsvederlag lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. 
 • Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

REDOVISNING

 • Lernia ska redovisa ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Det innebär att Lernia iakttar de särskilda regler om redovisning av ersättningar till de ledande befattningshavarna som gäller för sådana bolag. Dessutom ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag.
 • Styrelsen ska med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman redovisa och utvärdera hur bolaget följt de riktlinjer som beslutades vid föregående årsstämma. 
 • Bolagets revisor med tillämpning av reglerna i aktiebolagslagen inför varje årsstämma lämna ett yttrande över om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts. Revisorns yttrande ska även offentliggöras på bolagets webbplats. 
 • Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna.

SÄKERSTÄLLANDE

Styrelsen säkerställer att riktlinjen följs genom att

 • ersättningar till ledande befattningshavare sker enligt en dokumenterad process där beslut fattas utifrån tillgänglig information om ersättningsnivåer hos andra företag med jämförbara kompetenser och att besluten även i övrigt följer regeringens riktlinje, samt att skälen för att i ett enskilt fall avvika från riktlinjen dokumenteras, liksom att det finns skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad innan beslut om enskild ersättning fattas.
 • hela styrelsen fastställer ersättning till den verkställande direktören. 
 • kontrollera att såväl den verkställande direktörens som övriga ledande befattningshavares ersättningar ryms inom de riktlinjer som beslutats av bolagsstämman.
 • den verkställande direktören varje år till styrelsen intygar att företagets ersättningar till övriga anställda bygger på ersättningsprinciperna i den statliga riktlinjen. 
 • tidigare ingångna avtal med ledande befattningshavare innefattande villkor om rörlig lön omförhandlas så att de överensstämmer med dessa riktlinjer. Andra ingångna avtal med ledande befattningshavare som strider mot dessa riktlinjer bör omförhandlas.
 • Om det finns särskilda skäl för att i ett enskilt fall avvika från regeringens ersättningsriktlinjer ska styrelsen redovisa skälen härför. Denna möjlighet till avvikelse ska tillämpas restriktivt och omständigheter som varit kända eller hade kunnat förutses när bolagets riktlinjer beslutades ska normalt inte accepteras som skäl för avvikelse.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta