Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är centralt för vår verksamhet, och våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag.


För Lernia handlar hållbarhet väsentligen om att leverera rätt kompetens till företag och förse individer med kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Vårt hållbarhetsarbete kan delas in i tre primära områden:

Egenförsörjning och kompetensförsörjning

Vi stärker människors konkurrenskraft i yrkeslivet genom att ge dem rätt kompetens och matcha dem till rätt jobb, vilket bidrar till ökad egenförsörjning. På så sätt bidrar vi till att skapa en väl fungerande och hållbar arbetsmarknad nu och i framtiden.

Affärsetik och antikorruption

Lernia agerar med ett hållbart affärsetiskt förhållningssätt som tål full genomlysning. Affärsetik inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption och är högt prioriterat för Lernia och vår ägare.

Mångfald genom inkludering

Vi tror på individen – för oss är var och ens potential, kompetens och vilja att utvecklas det viktigaste. Vi verkar för en ökad mångfald genom att värdesätta människors olikheter och skilda kompetenser. Som ett kunskapsföretag i ordets verkliga betydelse anser vi att ökad mångfald leder till ett effektivare resursutnyttjande, ökad affärsnytta och en bättre arbetsmiljö.

Läs mer

I Lernias års- och hållbarhetsredovisning redovisar vi årligen vårt hållbarhetsarbete. Rapporterna hittar du på sidan Finansiell information.

Ett hållbart miljö- och kvalitetsarbete

Lernia arbetar aktivt med att minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön, även om det inte i vår väsentlighetsanalys har identifierats som ett område där vi har så stor påverkan. Vårt miljö- och kvalitetsarbete utgår från bolagets miljöpolicy som slår fast att miljöhänsyn ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet samt bolagets kvalitetspolicy som baseras på vår affärsidé att kartlägga, utveckla och matcha människors kompetens med arbetsmarknadens behov.

Alla Lernias verksamheter (förutom dotterbolaget Skillio Sweden AB) är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Både interna och externa kvalitets- och miljörevisioner genomförs årligen och under 2018 gjordes 39 interna och 11 externa revisioner.

Naturvårdsverkets ”Sveriges miljömål” används som vägledande kriterier vid identifiering av Lernias betydande miljöaspekter, vilka utvärderas årligen. Lernias mest betydande miljöaspekter är:

• Persontransporter i tjänsten
• Förbrukningsmaterial
• Restprodukthantering
• Internutbildning i miljöfrågor
• Energianvändning och el

Miljöpolicy och miljömål

Med utgångspunkt från Lernias miljöpolicy utarbetas och fastställs miljömål för verksamheten. Pappersförbrukning har identifierats som en viktig miljöpåverkande faktor, då utbildningsinstanser förbrukar stora mängder papper. Tillverkningsprocessen av papper är energikrävande och kemikalieintensiv, varför det finns anledning att minska användandet. Dessutom genererar hög pappersförbrukning en stor mängd transporter både av råvaran och det färdiga pappret. Siffror inom parentes nedan avser utfallet 2017.

Under 2018 minskade Lernias pappersförbrukning med 5,4 ton och den totala förbrukningen uppgick till 12,4 (17,8) ton. Till stor del beror minskningen på en ökad digitalisering. Fokus har därför under året förflyttats från pappersförbrukning till tjänsteresor, där det finns en större miljöpåverkan. Här utgör koldioxidutsläpp från flygresor en stor del. Målet 2018 har därför varit att flygresor ska utgöra mindre än 25 procent av Lernias tjänsteresor. Under året har dock flygresor ökat till 28,2 (25,4) procent. Lernias verksamhet är utspridd över hela landet, vilket medför att våra medarbetare reser i tjänsten. För att begränsa den påverkan på miljön som våra tjänsteresor utgör ska vi välja det mest miljövänliga och effektiva sättet att resa på. Vi ska alltid efterfråga och använda miljöbilar där detta är möjligt. Bilar som hyrs av medarbetare ska i första hand vara miljöklassade bilar, berättigade till skattereduktion enligt Transportstyrelsens kriterier och riktlinjer. Vidare ska vi i möjligaste mån reducera fysiska möten och använda webbmöten mer.

Kvalitetspolicy och kvalitetsmål

Med utgångspunkt från Lernias kvalitetspolicy utarbetas och fastställs årliga kvalitetsmål för verksamheten. Lernia har på koncern använt kvalitetsmål enligt eNPS (employee net promotor score), vilket är en del av medarbetarundersökningen. Målet för 2018 var 11 och utfallet blev 2 (7). Under 2019 kommer en översyn av Lernias kvalitetsarbete att genomföras, där bland annat orsaken till det sämre utfallet analyseras.

Medlem i FN:s Global Compact

Lernia är medlem i FN:s Global Compact och förbinder sig till att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. Arbetet grundar sig i Global Compacts 10 grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption.

I medlemskapet ingår också ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen.

Dela gärna