Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är centralt för vår verksamhet, och våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag.

Lernias hållbarhetsarbete kan delas in i tre primära områden:

Egenförsörjning

Vi stärker människors konkurrenskraft i yrkeslivet genom att ge dem rätt kompetens och matcha dem till rätt jobb, vilket bidrar till ökad egenförsörjning. På så sätt bidrar vi till att skapa en väl fungerande och hållbar arbetsmarknad nu och i framtiden.

Affärsetik

Lernia agerar med ett hållbart affärsetiskt förhållningssätt som tål full genomlysning. Affärsetik inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption och är högt prioriterat för Lernia och vår ägare.

Mångfald

Vi tror på individen – för oss är var och ens potential, kompetens och vilja att utvecklas det viktigaste. Vi verkar för en ökad mångfald genom att värdesätta människors olikheter och skilda kompetenser. Som ett kunskapsföretag i ordets verkliga betydelse anser vi att ökad mångfald leder till ett effektivare resursutnyttjande, ökad affärsnytta och en bättre arbetsmiljö.

Läs mer

I Lernias års- och hållbarhetsredovisning redovisar vi årligen vårt hållbarhetsarbete. Rapporterna hittar du på sidan Finansiell information.

Dela gärna