Skip to main content

Rapport om intern kontroll


Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall styrelsen årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen, till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad, och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Denna rapportering ingår numera i bolagsstyrningsrapporten.

För den senaste bolagsstyrningsrapporten, läs vår senaste årsredovisning som du hittar under Finansiell information.