Årsstämma 2021

Härmed kallas till årsstämma i Lernia AB, org.nr 556465-9414.


Tid: Måndagen den 26 april 2021 kl. 11:00
Plats: Digitalt möte via MS Teams

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, delta i stämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. 

Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Lernia AB, via e-post och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 5. Val av en eller två justerare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 9. Framläggande av

  a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
  b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
 10. Redogörelse för det gångna årets arbete

  a) anförande av styrelsens ordförande,
  b) anförande av verkställande direktören, och
  c) anförande av bolagets revisor
 11. Beslut om

  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

  a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Lernia AB med dotterföretag,
  b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
  c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Beslut om antalet revisorer
 19. Beslut om arvode till revisor
 20. Val av revisor
 21. Beslut om ekonomiska mål
 22. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande
 23. Övrigt
 24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägaren föreslår att Kjell Hasslert väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt -90 577 535 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans -90 577 535 kronor, överförs till ny räkning.

13. Beslut om styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

15. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara 8 utan suppleanter.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med: 330 000 kronor till styrelsens ordförande och med 154 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.

Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom Revisionsutskottet med: 40 000 kronor till utskottets ordförande och med 29 000 kronor till ledamot, samt för arbete inom Ersättningsutskottet med: 25 000 kronor till utskottets ordförande och med 20 000 kronor till ledamot.

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:
1. Kjell Hasslert, omval
2. Niklas Flyborg, omval
3. Tommy Ohlström, nyval
4. Gunilla Rittgård, omval
5. Erika Rönnquist Hoh, omval
6. Gunilla Spongh, omval
7. Karin Strömberg, omval
8. Michael Thorén, omval

Kjell Hasslert föreslås väljas till styrelsens ordförande för samma tid.

Presentation av nominerad ledamot till styrelsen

TOMMY OHLSTRÖM

Ledamot (Nominerad)
Född: 1954
Ledamot sedan: Nominerad 2021
Nuvarande befattning: Styrelsearbete
Styrelseuppdrag: Styrelseinstitutet, ordförande Riksbyggen ekonomisk förening, ledamot Riksidrottsstyrelsen, vice ordförande
Tidigare befattningar: Kanslichef LO, Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Planeringschef Statsrådsberedningen, Biträdande Partisekreterare Socialdemokraterna, Gruppsekreterare Riksdagen, Partikassör Socialdemokraterna, vd Kooperativa Förbundet (KF), Ordförande KF
Utbildning: Gymnasium, Universitetskurser, Specialkurser.

Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter
De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter. Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

18. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett registrerat revisionsbolag.

19. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Revisor

Styrelsen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Se bilaga 2. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att följande ekonomiska mål beslutas att gälla för Lernia AB:

Kapitalstruktur: Soliditeten ska uppgå till mellan 30 och 40 procent.
Lönsamhet: Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 13 procent.
Utdelning: Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 30 och 70 procent av årets resultat, med ett riktvärde om 50 procent, under förutsättning att soliditeten efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.

22. Beslut om regeringens principer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Lernia AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Gustavslundsvägen 139, 7 tr, Bromma från och med den 1 april 2021. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.lernia.se.

Stockholm den 25 mars 2021 

 

Lernia AB

STYRELSEN

 

Bilaga 1

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

(Oförändrat från föregående år)

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen och är utformade i enlighet med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Lernia är ett tjänsteföretag som tillhandahåller: yrkesutbildning för vuxna, bemanning, rekrytering och omställningstjänster. En framgångsrik verksamhet kräver att rätt medarbetare kan rekryteras.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig tillika måttfull totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara konkurrenskraftig, takbestämd, ändamålsenlig och icke löneledande i förhållande till jämförbara företag, och får bestå av följande komponenter: fast ersättning, pension och övriga förmåner. Rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare.

Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, såvida inte dessa förmåner följer en på bolaget tillämpad kollektiv pensionsplan. I ett sådant fall bestäms avgiften av pensionsplanens villkor. Eventuell utökning av en kollektiv pensionsplan över den lönenivå som täcks av planen ska vara avgiftsbestämd med en avgift om högst 30 procent av överskjutande lönedel. Pensionsåldern ska inte understiga 65 år.

Eventuella erbjuden om löneväxling ska vara kostnadsneutrala.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. bilförmån, reseförmån och sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga lönen.

Ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska följa villkor om sjuklön och sjukpension i gällande kollektivavtal. Eventuell utökning av en kollektiv sjukförsäkring över den lönenivå som täcks av kollektivavtal ska motsvara marknadspraxis.

Det ska undvikas att en styrelseledamot eller styrelsesuppleant anlitas som konsult i bolaget och därmed får konsultarvode utöver styrelsearvodet. Om så ändå sker, ska uppdraget prövas av styrelsen i varje enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i skriftligt avtal mellan bolaget och ledamoten. Ersättningen för sådant uppdrag ska vara förenlig med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader och avgångsvederlag får lämnas med högst tolv månadslöner. Avgångsvederlaget ska betalas ut månadsvis och utgöras av enbart den fasta månadslönen utan tillägg för pensionsförmåner eller övriga förmåner.

Vid ny anställning, annat tillkommande avlönat uppdrag eller vid inkomst från näringsverksamhet ska ersättningen från det uppsägande bolaget reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid då uppsägningslön och avgångsvederlag lämnas. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag lämnas. Avgångsvederlag betalas som längst ut intill avtalad pensionsålder och aldrig längre än till 65 års ålder.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent av den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Ersättningen till ledande befattningshavare ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska årligen upprätta förslag till nya riktlinjer och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättning till VD beslutas i enlighet med dessa principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD inom ramen för dessa principer och efter avstämning med ersättningsutskottet.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt avvika från riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsen fattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen ska i sådant fall redovisa avvikelsen och skälen till denna.

Bilaga 2

Förslag till årsstämman kring revisor och revisorsarvode

Bakgrund
Förslaget till val av revisor baseras på en upphandling som pågått under hösten 2020 och som revisionsutskottet ansvarat för. Revisionsutskottet har lämnat motiverat förslag till val av revisor för 2021 till styrelsen.

Förslag till beslut på årsstämman
1. Styrelsen föreslår att årsstämman väljer det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för Lernia AB med dotterbolag för 2021. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets motiverade förslag.
2. Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Dela gärna