"Potentiella nya anställda vet inte om hur önskade de är eller vilka möjligheter som finns och glappet mellan utbildning och bransch är för stort." — Helena Skåntorp, vd för Lernia

Matintresset i Sverige är just nu större än någonsin, vilket ställer högre krav på matens kvalitet – oavsett om den serveras på en skola, ett sjukhus eller en à la carte-restaurang. Utvecklingen mot mer högkvalitativ mat hålls tillbaka av brist på kompetent personal. Potentiella nya anställda vet inte om hur önskade de är eller vilka möjligheter som finns och glappet mellan utbildning och bransch är för stort. För att lösa detta krävs ett helhetsgrepp. Branschen behöver en kompetenspartner.

Kockbristen får konsekvenser för den ekonomiska tillväxten, för Sveriges attraktivitet och besöksnäring, för integration och för jämställd utveckling.

Integrationsutmaningarna är särskilt beroende av hotell- och restaurangbranschen. Näringsgrenen anställer mer än dubbelt så stor andel utrikes födda som genomsnittet (37 % respektive 17 %). Även bemanningsbranschen ligger högt. Över 60 % över snittet. Dessa är centrala branscher för att Lernia ska kunna bidra till att vi klarar integrationsutmaningarna och tillsammans formar Sveriges framtid.

För Lernia är det här en prioriterad fråga. Vi jobbar för att ta till vara på all outnyttjad potential som finns och säkra kompetensförsörjningen inom måltidsindustrin. 

Vad vi vill göra för måltidsindustrin

  • skapa kockar genom att hjälpa personer utanför arbetsmarknaden att få jobb, ta tillvara på outnyttjad potential och talang.
  • skapa bättre samverkan mellan utbildning och bransch för att göra utbildningen mer relevant. Genom ambitionen att alla utbildningar ska göras i samarbete med verksamheter verksamma inom branschen minskar vi gapet mellan utbildning och bransch.
  • höja nivån på utbildningar inom hotell- och restaurangbranschen, och på så sätt höja statusen på branschens yrkesutövare i stort.
  • höja nivån på såväl privata som offentliga måltider för att alla ska ha möjlighet att njuta av bra mat – unga, äldre, sjuka och friska.
  • koppla samman arbetsgivare med arbetstagare som idag har svårt att hitta varandra på den snabbföränderliga marknaden. Bli en självklar partner till de inom branschen som söker kökspersonal.

Dela gärna