Skip to main content

Så attraherar vi fler kvinnor till industrin

Hur kan vi hitta fler kvinnor som vill jobba hos oss? Det är en fråga vi ofta får från arbetsgivare inom industrin, och det är en fortsatt stor utmaning för många företag. Här går vi igenom varför branschen behöver fler kvinnor och orsaker till att de ofta väljer andra yrkesvägar. Vi svarar även på frågan hur vi arbetar för att attrahera kvinnor till roller inom industrin med konkreta exempel.

Varför behövs fler kvinnor inom industrin?

Antalet kvinnor i industrin ökar visserligen kontinuerligt, men är fortfarande underrepresenterade. Idag utgör de endast 25 % av arbetskraften (enligt IF Metall). Fler kvinnor inom traditionellt mansdominerade yrken är nödvändigt för ett mer jämställt samhälle, men är också en smart affärsstrategi som påverkar organisationers hållbarhet och konkurrenskraft. Minskad könssegregering och större mångfald på arbetsplatsen leder enligt forskningen till många dokumenterade fördelar. 

Fler kvinnor inom industrin leder till ökad trivsel och lönsamhet 

En arbetsplats med mångfald har visat sig inte bara ge friskare medarbetare med lägre sjukfrånvaro – utan också högre engagemangsgrad. Dessutom ger inkluderade team bättre trivsel och ökad lönsamhet och produktivitet. Genom att skapa en arbetsplats med mindre könssegregering skapar du med andra ord ett starkare arbetsgivarvarumärke som attraherar fler talanger. Du får fler perspektiv och erfarenheter, vilket ger mer kreativitet, dynamik och innovation. Den ökade kundnyttan och servicen kommer på köpet, när organisationen får en större förståelse för hur delar av målgruppen tänker och vad de har för olika behov.

Vad hindrar kvinnor från att söka sig till industrin? 

Enligt Skolinspektionen är teknikintresset högt bland barn och hela 80 % av tioåringarna är intresserade av teknik. Men när tjejerna går i nionde klass och ska välja gymnasieutbildning sjunker intresset. Det beror troligtvis på att det är en känslig ålder när det är viktigt med förebilder. Samtidigt florerar det fortfarande myter om att industrin inte skulle vara en plats för kvinnor och många tar sina beslut efter det. Andelen kvinnor som söker till tekniska utbildningar ökar visserligen och trenden håller på att vända. Men för att öka takten behövs det fler åtgärder. 

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Så arbetar vi på Lernia 

För att motverka fördomarna behövs fler kvinnliga förebilder som kan visa hur det är att jobba inom industrin.  På Lernia arbetar vi kontinuerligt för att motverka dessa fördomar till exempel genom att anordna inspirationsdagar med inriktning på industri och kvinnor. Ett lyckat exempel är en inspirationsdag som vi anordnade i Göteborg där deltagarna kunde välja mellan att närvara fysiskt på plats eller via livesändning. Dagen syftade till att väcka intresset för Lernias fordonsutbildning, då det inom fordonsbranschen finns särskilt stora behov av kompetens. På plats hade vi kvinnliga representanter från branschen som föreläste och bidrog med inspiration. Efter inspirationsdagen anmälde sig nio kvinnor till utbildningen, mycket tack vare de inbjudna branschrepresentanterna. Genom utbildningar och riktade event likt dessa kan vi svara mot arbetsmarknadens behov, nu och framåt. Andra aktiviteter som vi på Lernia gör för att öka andelen kvinnor i industrin är bland annat:

 

  • Temadagar och rekryteringsutbildningar för att bredda mångfalden. 
  • Kontinuerliga diskussioner och samtal med samarbetspartners för att öka kunskapen om behovet av att anpassa fysisk och social arbetsmiljö så att den bli mer inkluderande.  
  • Har ständig dialog med intressenter för att se över möjligheten med rekryteringsutbildningar inklusive praktik riktade till kvinnor. 
  • Arbetsmarknadsutbildningar för att skapa förutsättningar för kvinnor att utbilda sig mot fordonsindustrin och bilbranschen.  
  • Mentorskap och möjlighet till en kvinnlig mentor. 
  • Tjejkvällar med kvinnliga representanter från industrin, till exempel en produktionsledare som berättar hur det är att jobba i branschen.  
  • Riktad annonsering och budskap till de diversifierade målgrupperna.  
  • Kommunikationsinsatser av olika slag som gör upp med myter och fördomar och presenterar branschen som en arbetsmiljö för alla grupper i samhället.

Fler åtgärder för att locka kvinnor till industrin 

 

Att lyfta fram förebilder och öka förståelsen för branschen har en tydlig effekt när det kommer till att attrahera kvinnor till industrin, liksom att lyfta fram hur ni som företag arbetar med mångfald- och jämlikhetsfrågor. Vilka mål och strategier har ni för att nå en ökad jämn könsfördelning? Och hur arbetar ni för en bättre arbetsmiljö för alla era medarbetare, oavsett kön eller bakgrund? På Lernia bygger stora delar av vårt hållbarhetsarbete på just dessa frågor. Social hållbarhet handlar bland annat om att bredda mångfalden, nå en jämn könsfördelning och utplåna löneskillnader. Men även att skapa en hållbar arbetsmarknad genom att stärka människors konkurrenskraft i yrkeslivet, tillgodose dem med rätt kompetenser och skapa jobbmöjligheter. 

Vill du veta mer om hur du kan öka både mångfalden och lönsamheten genom att bemanna mer jämställt? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!