Skip to main content

Förändringar på arbetsmarknaden: Lagändringarna att ha koll på 2022

Nytt år är lika med nya lagar och regler. Under 2022 är det många nyheter och förändringar som träder i kraft. Inte minst de nya LAS-lagarna, men det sker även förändringar inom reglerna för tjänsteställe, jobbskatten och stöd vid korttidsarbete. Här är de viktigaste förändringarna som du behöver hålla reda på.

Nya LAS – det här innebär de nya lagarna

Den förmodligen största förändringen under 2022 är de nya lagarna för anställningsskydd. Efter många förhandlingar och turer verkar det nu som om partnerna är överens om hur nya LAS ska se ut. Som det ser ut i dagsläget planeras lagarna att träda i kraft 30 juni 2022, för att börja tillämpas 1 oktober samma år.

Så här ser de främsta nyheterna och förändringarna ut kring anställning, uppsägning och avskedande i nya LAS:

 • Uppsägning ska grunda sig på sakliga skäl istället för saklig grund. Den här omformuleringen påverkar inte uppsägningar på grund av arbetsbrist, utan är tänkt att förtydliga skälen bakom uppsägning av personliga skäl när en arbetstagare anses ha brutit mot anställningsavtalet, till exempel i form av ordervägran, olovlig frånvaro eller brottslig handling. Ändringen syftar till att göra bedömningen om uppsägning av personliga skäl enklare och betyder i praktiken att arbetsgivaren får generösare regler att säga upp en arbetstagare.

 

 • Turordningsreglerna vid neddragningar ändras. Undantagen från den så kallade sist in, först ut-principen ökar från två personer till tre. Dessutom gäller den här möjligheten att göra undantag nu alla arbetsgivare oavsett storlek. Tidigare gällde det endast verksamheter med högst tio anställda. Arbetsgivaren kan göra det här undantaget högst en gång var tredje månad.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster
 • Begreppet allmän visstid ersätts med särskild visstid. Den här förändringen syftar till att visstidsanställda arbetstagare snabbare ska kunna få en trygg anställning. Tidigare gällde att den som arbetat två år under en femårsperiod hade rätt till en fast anställning. Med de nya reglerna räcker det att ha arbetat nio månader under en treårsperiod.

 

 • Den som arbetar hos ett bemanningsföretag får ökade möjligheter till fast anställning hos kunder där de har varit placerade länge. Enligt nya LAS ska den som har varit inhyrd på samma arbetsplats 24 månader under en treårsperiod erbjudas anställning hos kundföretaget. Accepterar arbetstagaren det här erbjudandet så upphör anställningen hos bemanningsföretaget.

 

 • Heltid blir norm. Anställningsavtal gäller på heltid om inte någonting annat avtalas.

 

 • Skärpta regler kring att hyvla bort arbetstid. Om en arbetsgivare ändrar timmarna i en anställning från heltid till deltid måste särskilda turordningsregler följas, bland annat ska arbetstagare med kortare anställningstid erbjudas omplacering före arbets­tagare med längre anställningstid. Erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska också lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad.

 

 • Personer utan kollektivavtal får möjlighet till omställnings- och kompetensstöd om de blir av med sitt arbete. Tidigare gällde det här stödet bara fast anställda.

 

Ny möjlighet till anmälan av stöd vid korttidsarbete.

Stöd vid korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka sina kostnader. De arbetsgivare som har sänt in sin anmälan om avstämning för sent och därmed blivit återbetalningsskyldiga för det preliminära stödet vid korttidsarbete får nu en ny chans. I vissa fall ska arbetsgivarna kunna lämna in en ny anmälan om avstämning för preliminärt stöd som har getts under perioden 16 mars - 30 juni. Anmälan om en ny avstämning behöver skickas in mellan 1 januari och 2 maj 2022. Det här innebär att de arbetsgivare som har fått ett återkrav och betalat det får möjlighet att få tillbaka de återbetalade pengarna.

 

Enklare regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid provisoriska anställningar.

Här ska det finnas möjlighet att jämställa tillfälliga anställningar och uppdrag med tjänsteresa för att kunna göra avdrag för kostnadsersättning. Det här gäller i de fall anställningen eller uppdraget pågår högst en månad och avståndet mellan bostad och arbetsplats är större än 50 kilometer. De nya reglerna syftar till att förenkla hanteringen av arbets- och uppdragstagare ute på tillfälligt arbete, och innebär att ersättningen för ökade utgifter hos arbetstagaren inte beskattas.

 

Jobbskatteavdraget utökas

Att jobbskatteavdraget utökas med 8 miljarder kronor innebär i praktiken sänkt skatt för alla som jobbar. Framför allt för de arbetstagare som har låga och medelstora inkomster. För den som arbetar heltid innebär den här skattesänkningen cirka 150 kronor i månaden.

5 viktiga ändringar 2022

 1. Reglerna för uppsägning lättas upp när uppsägning nu ska grunda sig på sakliga skäl istället för saklig grund.
 2. Ändrade turordningsregler vid neddragningar när undantagen från ”sist in, först ut-principen” ökar från två personer till tre.
 3. Ändringar i avstämningen av stöd vid korttidsarbete som innebär att arbetsgivare som har sänt in sin anmälan om avstämning för sent kommer kunna få en ny chans.
 4. Nya möjligheter att jämställa tillfälliga anställningar och uppdrag med tjänsteresa för att kunna göra avdrag för kostnadsersättning
 5. Jobbskatteavdraget utökas med 8 miljarder kronor.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender